Podmínky užívání webu Tipynavylety.cz

Vítejte na webových stránkách Tipynavylety.cz (dále jen „web“). Tento web pomáhá lidem sdílet a získávat informace o cestování a zveřejňovat názory na záležitosti a problémy týkající se cestování. Uživatel webových stránek je osoba, která web navštěvuje a/nebo přidává články, rady, názory a komentáře.

Tento web je uživatelům poskytován podmínečně, pokud bezvýhradně souhlasí s veškerými všeobecnými smluvními podmínkami a oznámeními uvedenými níže (společně dále jen „Smlouva“). Přístupem k tomuto webu či jakýmkoli jejím využíváním se uživatel zavazuje k dodržování této smlouvy. Pokud se všemi těmito smluvními podmínkami uživatel nesouhlasí, pak nemá oprávnění tento web používat. Uživatel by se měl pravidelně na tuto stránku vracet a seznamovat se s aktuální verzí smlouvy. Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoli podle svého vlastního uvážení upravit či jinak pozměnit smlouvu v souladu se smluvními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přičemž další vstupování uživatelů na tento web či jeho používání znamená souhlas s aktualizovanou či upravenou smlouvou.

Použití webu

Jako podmínku použití tohoto webu se uživatel zaručuje, že veškeré informace, které na tomto webu uvede, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Uživatelé, kteří mají přístup do svého účtu v administračním rozhraní webu Tipynavylety.cz, jsou povinni chránit informace o svém účtu a nesou plnou odpovědnost jeho využívání.

Kopírování, přenos, rozmnožování, zveřejnění či opětovné šíření obsahu webu či jakékoli jeho části bez předchozího písemného svolení je přísně zakázáno. O povolení je možné požádat e-mailem na adrese redakce@hotely-hotelum.cz.

Užívání webu v souladu s těmito smluvními podmínkami je zdarma a nebudou uživatelům účtovány žádné poplatky. Web však obsahuje odkazy na weby třetích stran, které jsou provozovány a vlastněny nezávislými poskytovateli služeb či prodejci. Tyto třetí strany mohou zpoplatňovat použití určitého obsahu nebo služeb, které jsou na daném webu poskytovány.

Předtím, než je provedena jakákoliv transakce s libovolnou třetí stranou, měl by si každý uživatel zjistit veškeré nezbytné a vhodné informace a tím určit, zda mu bude třetí stranou poplatek účtován. Tipynavýlety.cz poskytují na webu pouze orientační informace o cenách a poplatcích, a tyto informace jsou poskytovány pouze informativně pro zvýšení pohodlí. Provozovatel webu Tipynavylety.cz nijak nezaručuje, že tyto informace jsou správné a přesné, a žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah či služby poskytované na webech třetích stran.

Zakázané činnosti

Obsah a informace na tomto webu (zejména zprávy, data, informace, text, hudba, zvuk, fotografie, grafika, videa, mapy, ikony, software, kód či jiné materiály) a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou vlastnictvím provozovatele webu nebo uveřejněné se souhlasem majitele. Uživatel souhlasí, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat či opětovně prodávat žádné informace ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím. Dále se uživatel zavazuje, že nebude:

 • používat tento web ani jeho obsah k žádným komerčním účelům;
 • pro přístup, sledování či kopírování jakéhokoli obsahu nebo informací z tohoto webu používat robota, pavouka, scraper či jiný automatizovaný prostředek ani žádný ruční proces, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
 • provádět jakékoli kroky, které infrastrukturu webu vystavují nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému zatížení;

Hodnocení, komentáře a použití dalších interaktivních oblastí

Odesláním obsahu na tento web prostřednictvím příspěvků či jinak – včetně veškerých hodnocení, dotazů, připomínek, návrhů, podnětů a podobných položek obsažených ve veškerém odeslaném obsahu – (společně dále jen „odeslaný obsah“) udělujete webu Tipynavylety.cz nevýhradní, bezplatné, trvalé, převoditelné, neodvolatelné a plně podlicencovatelné právo používat, rozmnožovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat či provádět tento poskytnutý obsah na celém světě a v jakémkoli médiu, které není aktuálně známé nebo bude později vynalezeno; a používat název, který v souvislosti s tímto odeslaným obsahem odešlete.

Potvrzujete, že web Tipynavylet.cz může dle vlastního uvážení uvést zdroj vašich komentářů či hodnocení. Dále nám udílíte právo na základě zákona stíhat každou osobu či subjekt, které porušením této smlouvy poruší vaše práva nebo práva provozovatele webu Tipynavylety.cz k odeslanému obsahu. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že odeslaný obsah není důvěrný ani nepodléhá vlastnickým právům.

Provozovatel webu Tipynavylety.cz neupravuje ani nekontroluje zprávy uživatelů zveřejněné nebo šířené na tomto webu a v žádném případě neponese za takové zprávy uživatelů odpovědnost. Tipynavylety.cz si však vyhrazují právo z jakéhokoli důvodu a na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění odstranit jakékoli příspěvky, komentáře a zprávy uživatelů a/nebo obsah webu.

Web může obsahovat diskusní fóra, nástěnky, služby hodnocení a další fóra, na kterých uživatelé či třetí strany mohou zveřejňovat hodnocení zážitků z cest nebo jiný obsah, zprávy, materiály a další položky na webu („interaktivní oblasti“). Pokud web takové interaktivní oblasti poskytuje, nese uživatel výhradní odpovědnost za své používání těchto interaktivních oblastí a používání je na jeho vlastní riziko. Použitím jakýchkoli interaktivních oblastí se uživatel výslovně zavazuje, že nebude zveřejňovat, nahrávat, přenášet, šířit, ukládat, vytvářet ani jinak prostřednictvím webu zveřejňovat žádnou z následujících položek:

 • Jakoukoli zprávu, data, informaci, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kód či jakýkoli jiný materiál (dále jen „obsah“), které jsou nepravdivé, nezákonné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, dvojsmyslné, obtěžující nebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružné, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavé, podvodné nebo jinak nepřípustné;
 • Obsah, který je zjevně urážlivý vůči online komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 • Obsah, který by představoval, podněcoval, podporovat nebo naváděl k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy;
 • Obsah, který poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
 • Obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování autorskoprávně chráněného díla jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;
 • Obsah, který se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje vztah k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně webu Tipynavylety.cz;
 • Obsah, který zahrnuje práva třetích osob, na něž se vztahuje autorskoprávní ochrana, a k nimž nemá uživatel licenci, právo, souhlas nebo povolení, které jsou nezbytné k tomu, aby mohly portály obsah použít;
 • Nevyžádané propagační materiály, hromadné rozesílání e-mailů nebo „spamu“, přenos „nevyžádané pošty“, „řetězové dopisy“, vedení politické kampaně, reklama, soutěže, věcné loterie nebo žádosti;
 • Obsah obsahující komerční aktivity a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného svolení, například soutěže, sázky, výměnu, reklamu a pyramidové hry;
 • Soukromé údaje jakékoli třetí strany, zejména příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet.

Viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory

Obsah nebo odkazy na obsah, který na základě vlastního uvážení provozovatele webu Tipynavylety.cz je nevhodný, omezuje nebo znemožňuje jiné osobě používání interaktivních oblastí webu, nebo který může provozovatele a web Tipynavylety.cz vystavit jakékoli újmě či odpovědnosti jakéhokoli druhu.

Provozovatel webu Tipynavylety.cz nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození. Dále nenese odpovědnost za jakékoli chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii ani neslušné vyjadřování.

Jako poskytovatel interaktivních služeb není web odpovědný za žádná vyjádření, prohlášení ani obsah poskytnutý jeho uživateli na jakémkoli veřejném fóru, osobní domovské stránce nebo jiném interaktivním prostoru. Přestože Tipynavylety.cz nemají povinnost prověřovat, upravovat či sledovat jakýkoli obsah zveřejněný v jakémkoli interaktivním prostoru nebo šířený prostřednictvím jakéhokoli interaktivního prostoru, Tipynavylety.cz si vyhrazují právo – dle vlastního absolutního uvážení – bez upozornění odebírat, prověřovat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný na web nebo uložený na webu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, přičemž uživatel nese na vlastní náklady výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií a nahrazování obsahu, který zveřejní nebo uloží na webu Tipynavylety.cz.

Bude-li zjištěno, že si uživatel uchoval osobnostní práva (včetně práv na uvedení zdroje či celistvost) k obsahu, tímto prohlašuje, že nepožaduje, aby byly v souvislosti s obsahem, jakýmkoli dílem z něj odvozeným ani jakýmikoli jeho upgrady či aktualizacemi uváděny jakékoli osobní údaje; nemá námitek proti zveřejnění, použití, úpravě, odstranění či využívání obsahu webem Tipynavylety.cz nebo jejími držiteli licence, nástupci a nabyvateli; navždy se zříká jakýchkoli nároků a zavazujete se neuplatňovat jakékoli nároky k veškerým osobnostním právům autora k obsahu; a navždy zprošťuje Tipynavylety.cz a její držitele licence, nástupce a nabyvatele veškerých nároků, které by jinak mohli na základě takových osobnostních práv vůči provozovateli webu Tipynavylety.cz uplatňovat.

Jakékoli využití interaktivních oblastí nebo jiných částí webu v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je porušením těchto podmínek webu a může mít za následek, mimo jiné, ukončení nebo pozastavení uživatelských práv k užívání interaktivních oblastí a/nebo webu. Za účelem zajištění spolupráce s legitimními požadavky státní správy, předvoláními či soudními nařízeními, za účelem zajištění ochrany systémů a uživatelů webu Tipynavylety.cz a dále za účelem zajištění integrity a provozu podnikání a systémů jsou Tipynavýlety.cz oprávněny získat přístup k jakýmkoli informacím a zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné nebo vhodné, zejména informace o profilu uživatele (tj. jméno, e-mailovou adresu atd.), informace o IP adresách a provozu, historii využívání a zveřejněném obsahu.

Odkazy na weby třetích stran

Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než Tipynavylety.cz. Takové hypertextové odkazy jsou vám poskytovány pouze pro referenci a doplňující informaci. My tyto weby provozovatel webu nekontroluje a nenese odpovědnost za jejich obsah ani za postupy ochrany osobních údajů či jiné postupy těchto webů. Dále platí, že uživatel odpovídá za přijetí opatření k zajištění toho, aby uživatelem vybrané a použité odkazy neobsahovaly takové položky, jako jsou viry, červy, trojští koně, vady a další prvky ničivé povahy.

Zásady pro oznamování a odstraňování nelegálního obsahu

Web Tipynavylety.cz pracuje na základě „oznámení a odstranění“. Má-li uživatel jakékoli stížnosti nebo námitky ohledně materiálů či obsahu (včetně zpráv uživatelů) zveřejněných na tomto webu nebo je přesvědčen, že materiál či obsah zveřejněný na tomto webu porušuje autorská práva, neprodleně kontaktujte provozovatele webu Tipynavylety.cz e-mailem na adrese redakce@hotely-hotelum.cz, který vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nelegálního obsah v přiměřené lhůtě odebral. Zneužití oznámení je trestné.

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, pohlaví, datum narození a další osobní údaje, které uživatel vloží do uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely plnění závazků ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení. Uživatel souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zveřejněny na webových stránkách.

Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, zejména osobám tvořícím s poskytovatelem koncern. Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a dále může požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel informací má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Tento administrativní poplatek bude provozovatel webu účtovat uživateli podle platného ceníku.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu uživatele uvedenou v uživatelském účtu (dále jen „adresa uživatele“) a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob na adresu uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací třetími osobami, které taktéž využívají službu, na adresu uživatele.

Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům inzerce na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci se službou a k následnému využití některých funkcí služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele služby ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač uživatele, může uživatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

Cestování do různých destinací

Ačkoliv se cestování, včetně cest do mezinárodních destinací, většinou obejde bez problémů, cesty do určitých destinací mohou být spojeny s větším rizikem než jiné. Provozovatel webu Tipynavýlety.cz žádá všechny uživatele cestující do zahraničí, aby se seznámili se zákazy, varováními, oznámeními a radami ohledně cestování, které jsou vydávány vládou Spojeného království, Evropskou unií (EU) a vládami cílových zemí, a to před vytvořením rezervací cest do mezinárodních destinací.

TÍM, ŽE WEB TIPYNAVYLETY.CZ UVEŘEJŇIJE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE CEST DO URČITÝCH MEZINÁRODNÍCH DESTINACÍ, NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE CESTOVÁNÍ DO TAKOVÝCH MÍST JE DOPORUČENÉ NEBO ZCELA BEZ RIZIKA, A NEMŮŽE NÉST ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ČI ZTRÁTY, KE KTERÝM MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU CESTOVÁNÍ DO TĚCHTO DESTINACÍ.

Obecné

Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní stany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek užívání webového portálu Tipynavylety.cz především smírnou cestou. Poskytovatel a uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou provozovatel webu a uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Provozovatel webu a uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.

Tyto podmínky užívání webového portálu Tipynavylety.cz jsou platné od 1.1.2017.